Chorreise nach Budapest vom 30.07. - 03.08.2012:

 

Budapest-2012.jpg     Budapest-2012-1.jpg     Budapest-2012-2.jpg     Budapest-2012-3.jpg 

Budapest-2012-4.jpg Budapest-2012-5.jpg Budapest-2012-6.jpg Budapest-2012-7.jpg

Budapest-2012-8.jpg Budapest-2012-9.jpg